„Kwiaty na Dzień Kobiet” – Regulamin – konkursu

 

Regulamin Konkursu: „Kwiaty na Dzień Kobiet”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pt. „Kwiaty na Dzień Kobiet” (dalej: Konkurs) jest firma Plantpress sp. z o.o. , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000163819, NIP: 677-002-45-31 (dalej: Organizator).
2. Konkurs przeprowadzany jest od 08.03.2019 do 10.03.2019, do godz. 23,59 (dalej: okres trwania Konkursu), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czynności związane z wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 15.03.2019r.
3. Konkurs przeprowadzany jest w Internecie za pośrednictwem portalu Facebook, przy pomocy polskiego fanpage’a firmy Plantpress dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/WydawnictwoPlantpress/ (dalej: fanpage).
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III pkt E.2 regulaminu usługi Strony na Facebooku w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Konkurs realizowany jest przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
8. Konkurs nie jest grą o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 tekst jednolity).
9. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§2 ZASADY I UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby:
a) pełnoletnie zamieszkałe w Polsce, a także osoby niepełnoletnie (albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn), które mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, oraz
b) posiadające profil prywatny w serwisie Facebook (dalej: „Uczestnik”). Jeżeli dana osoba nie posiada profilu prywatnego w serwisie Facebook, w celu wzięcia udziału w Konkursie powinna dokonać rejestracji w serwisie Facebook, zgodnie z zasadami tego serwisu.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie z jego własnego profilu w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie z pozbawieniem praw do wszelkich uzyskanych nagród.
3. W Konkursie nie mogą brać́ udziału osoby zatrudnione (niezależnie od formy zatrudnienia) przez: Organizatora, agencje reklamowe, public relations, social media, domy mediowe i inne firmy współpracujące z Organizatorem przy realizacji Konkursu, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Zadanie Konkursowe zostanie przedstawione Uczestnikom poprzez post opublikowany na fanpage’u, w dniu rozpoczęcia Konkursu (dalej: „Post Konkursowy”).
5. Po opublikowaniu Postu Konkursowego Uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez przesłanie zdjęcia z opisem na podany adres e-mail. Uczestnicy konkursu mogą dodatkowo przesłać zdjęcie w wiadomości prywatnej na „Fanpage” Organizatora. W Konkursie nie można przesłać́ Zgłoszenia w inny sposób aniżeli opisany w zdaniu poprzednim.
6. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie w Konkursie.
7. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyraźnie zastrzega, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu lub połączeń ze znajomymi. Dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane zwłaszcza:
a) udostepnienie na prywatnej osi czasu (Uczestnika lub innej osoby) jakichkolwiek treści fanpage’a, w tym zwłaszcza Postu Konkursowego;
b) oznaczenie jakichkolwiek osób w komentarzu zawierającym rozwiązanie Zadania konkursowego (tj. w Zgłoszeniu).
Jeśli Uczestnicy przy okazji swojego udziału w Konkursie podejmują jakiekolwiek działania opisane powyżej, to robią to wyłącznie dobrowolnie, a Organizator nie będzie w żaden sposób premiował (wynagradzał) takich działań́ w Konkursie (działania takie np. nie zwiększają̨ szans Uczestników na zdobycie nagród).
8. Zgłoszenie nie może:
a) zawierać́ treści bezprawnych, w tym opisów scen przemocy, treści obraźliwych, pornograficznych lub obscenicznych, mogących obrażać́ uczucia religijne lub dobre obyczaje,
b) zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści dotyczących produktów firmy Plantpress.
c) naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich,
d) zostać edytowane po jego przesłaniu,
e) naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu,
f) – i podlega w tym zakresie moderacji ze strony Organizatora, który jest uprawniony do usuwania z Fanpage’a Zgłoszeń naruszających ww. postanowienia Regulaminu.
9. Data i godzina wpływu Zgłoszenia zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez serwis Facebook. Wszelkie Zgłoszenia dokonane po upływie czasu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.
10. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
13. Przesłane Zgłoszenia Organizator będzie publikował na fanpage oraz może publikować ciekawe Zgłoszenia na stronie www.ogrodinfo.pl, oraz na innych materiałach promujących Konkurs. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie i za wynagrodzeniem w postaci Nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej licencji na okres 50 lat do treści swojego Zgłoszenia jako utworu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, do wykorzystywania w celach promocji i reklamy firmy Plantpress – na Fanpage, na stronie www.ogrodinfo.pl oraz na innych materiałach, w tym drukowanych.
14. Poprzez wysłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że:
a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą̨ powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem jego Zgłoszenia (odpowiedzi na Zadanie Konkursowe);
b) powstałe w związku z jego udziałem w Konkursie utwory nie naruszają̨ w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
15. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 14 b. Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić́ szkody i zwrócić́ koszty poniesione przez Organizatora w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.
16. O ewentualnej odmowie opublikowania Zgłoszenia na fanpage’u albo o usunięciu opublikowanego na nim Zgłoszenia, Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości prywatnej przesłanej na jego konto na Facebooku wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.
17. Uczestnik, którego Zgłoszenie zostało raz zdyskwalifikowane z udziału w Konkursie (tzn. któremu odmówiono publikacji na fanpage’u lub które z niego usunięto) z powodu łamania Regulaminu, może zostać́ wykluczony z udziału w Konkursie.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrody będą przyznane w następujących kategoriach:
a) główna – jedna za najlepsze zdjęcie;
b) nagroda specjalna za najciekawsze zdjęcie;
c) wyróżnienia.
2. Do wydania w Konkursie jest 5 (słownie: pięć) nagród. Dwie nagrody w Konkursie – za najlepsze zdjęcie i najciekawsze zdjęcie stanowią książki „ Róże do warunków klimatycznych Polski” . Wyróżnienia – to kupon rabatowy uprawniający do nabycia prenumeraty jednego czasopisma z wyszczególnionych tytułów („Hasło ogrodnicze”, ”Warzywa”, „Rośliny ozdobne”, „SAD”, „Truskawka, malina jagody” ) z rabatem 50% na okres 1 roku od marca 2019 do marca 2020. Łączna wartość nagród rzeczowych to: 350 zł brutto.
2. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani również̇ zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagrody.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

1. W Konkursie zostanie wyłonionych łącznie 5-ciu (słownie: pięciu) Uczestników, którzy przesłali najlepsze Zgłoszenia w Konkursie (dalej: „Zwycięzcy”). Zostaną przyznane 2 nagrody główne, 3 wyróżnienia.
2. Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja konkursowa, składająca się z osób z ramienia Organizatora (dalej: „Komisja”). Komisja dokona wyboru zwycięskich Zgłoszeń według własnego uznania, uwzględniając kryteria, o których mowa w § 2 pkt 4 Regulaminu. Zgłoszenie musi być zgodne z tematem Konkursu.
3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję w terminie 1 dnia od zakończenia okresu trwania Konkursu.
4. W przypadku, gdy spośród przesłanych Zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby Zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę Zgłoszeń́ lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w § 2 pkt 4 Regulaminu), Komisja może przyznać́ niższą liczbę nagród.
5. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne Zgłoszenia, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, który dokonał swojego Zgłoszenia jako pierwszy. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego Zgłoszenia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.
6. Lista Zwycięzców Konkursu, zawierająca imiona i nazwiska, którymi posługują się oni na swoich profilach w serwisie Facebook, zostanie opublikowana na fanpage’u w dniu wyłonienia Zwycięzców przez Komisję.
7. Nagrody zostaną̨ wysłane pocztą na adres wskazany przez Zwycięzcę̨.
8. Jeśli Zwycięzca danej nagrody nie spełni wszystkich warunków formalnych jej wydania, w tym nie przekaże Organizatorowi w terminie 7 dni swoich danych, nagroda ta pozostanie własnością Organizatora.
9. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostaną własnością Organizatora.
10. Nagroda nieodebrana w terminie przepada.
11. Wydanie nagrody w Konkursie poczytuje się̨ za dokonane z chwilą odebrania i poświadczenia jej odbioru (art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego).

§ 5 DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem RODO.
2. Dane uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail) będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych w procesie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne ale konieczne do uczestniczenia w Konkursie.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator może powierzyć osobom trzecim przetwarzanie danych w zakresie (celu) koniecznym do przeprowadzenia odpowiednio: głosowania, Konkursu, wydania Nagród, rozpatrzenia reklamacji.
5. Dane osobowe danej osoby w zakresie opisanym w ust. 4 powyżej przetwarzane będą przez Administratora do czasu odwołania przez tą osobę udzielonej zgody lub zgłoszenia żądania ich usunięcia.
6. Administrator informuje, że zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie w dowolny sposób dostatecznie wyrażający oświadczenie woli osoby, w tym w szczególności: pisemnie na adres: ul. Juliusza Lea 144a, 30-133 Kraków lub wiadomością e-mail (kierowaną na adres e-mail przedstawiciela Administratora: admin@plantpress.pl).
7. Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
8. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do cofnięcia zgody jak wyżej w ust. 7 powyżej oraz prawo do:
a) dostępu do danych;
b) sprostowania danych;
c) żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
d) zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f) przenoszenia danych.
9. Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), należy nawiązać kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu.

§ 6 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą̨ być́ zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 26.03.2019 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po 26.03.2019 r. nie będą̨ rozpatrywane.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać́ listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „kwiaty na Dzień Kobiet”. Reklamacja powinna zawierać́: imię̨, nazwisko, oraz co najmniej dokładny adres Uczestnika (sugerowane jest podanie również numeru telefonu oraz adresu e-mail), jak również̇ wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się̨ przez Organizatora.
3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator może ponadto powiadomić́ o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Postepowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postepowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postepowania sądowego.

§ 7 INNE POSTANOWIENIA

1. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę̨ przesłaną na adres Organizatora. Regulamin dostępny jest również̇ na fanpage’u pod adresem
https://www.facebook.com/WydawnictwoPlantpress/.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą̨ naruszać́ praw już̇ nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną̨ o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na fanpage’u.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń, wykluczyć́ Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również̇ odmówić́ mu przyznania Nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.
4. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również wszelkie zgłoszenia konkursowe takiego Uczestnika.
5. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Organizator uprawniony jest do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. O ewentualnym odwołaniu Konkursu Organizator powiadomi na swoim fanpage’u.

Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu, promocja nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis, ani też z nim związana. Administrator konkursu korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *