REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą „Hektar z MPS Sad”

 1. Organizator, nazwa, czas trwania loterii, definicje.

1.1.    Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Hektar z MPS Sad (zwanej dalej Loterią) jest Plantpress Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114a, 30-133 Kraków, zwana dalej Organizatorem.

1.2.    Loteria rozpoczyna się w dniu 07.12.2020 r. i trwa do dnia 04.06.2021 r.

Termin ten obejmuje: zakup Produktów promocyjnych, możliwość zarejestrowania się w Loterii, losowanie, ogłoszenie wyników losowania, nieprzekraczalny termin wydania nagród, ewentualne reklamacje.

Możliwość zakupu Produktów promocyjnych uprawniających do udziału w Loterii trwa od dnia 07.12.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.

1.3.    Loteria urządzana jest na terenie całej Polski.

1.4.   Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ w Krakowie oraz ustawy z dnia

         19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 847 ze zmianami).

1.5.   Definicje

 1. a) Uczestnicy Loterii

Uczestnikami Loterii zwanymi dalej Uczestnikami są właściciele gospodarstw sadowniczych, osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

–  posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 18 lat;

–  konsumenci w rozumieniu przepisu art. 22¹ kodeksu cywilnego.

Uczestnikami Loterii są osoby, które spełniają warunki  niniejszego Regulaminu w szczególności spełnią warunki określone w pkt 2.

 1. b) Osoby wyłączone z udziału w Loterii

w Loterii nie mogą uczestniczyć: osoby prawne, członkowie Komisji Nadzoru, zarząd i pracownicy Organizatora,  osoby zatrudnione przez  Organizatora na podstawie umów o dzieło i umów zlecenie oraz małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, wnuki, przysposobieni oraz przysposabiający wszystkich wyżej wymienionych osób.

 1. c) Produkt promocyjny

zwany dalej Produktem promocyjnym, to zakupiona prenumerata Miesięcznika Praktycznego Sadownictwa SAD na 12 miesięcy lub 24 miesiące. Prenumerata Miesięcznika Praktycznego Sadownictwa SAD może zostać zamówiona:

–  za pośrednictwem Poczty Polskiej;

–  za pośrednictwem Plantpress Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114a, 30-133 Kraków.

 1. d) Zakup promocyjny upoważniający do udziału w Loterii

zwany dalej Zakupem promocyjnym, to  jednorazowy  zakup Produktu promocyjnego w terminie od dnia 07.12.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.  Produkty promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży  zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży produktu promocyjnego, jak i po jego upływie, jednakże zakup promocyjny dokonany poza okresem sprzedaży produktów promocyjnych nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

W przypadku dokonania zakupu Produktów promocyjnych w ilości będącej wielokrotnością wymaganego minimum, udokumentowanym na jednym Dowodzie zakupu, Uczestnikowi przysługuje odpowiednio większa ilość możliwości zgłoszeń do Loterii.

 1. f) Dowód zakupu

to paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną, lub potwierdzenie zakupu prenumeraty, które stanową dowód dokonania zakupu Produktu promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

– Dowód zakupu promocyjnego jest prawdziwy tzn. wystawiony przez Pocztę Polską lub przez Plantpress Sp. z o.o.

– Dowód zakupu promocyjnego nie jest uszkodzony, zniszczony, nieczytelny, tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności Dowód zakupu promocyjnego nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych. Dowodów zakupów promocyjnych, w liście zakupów na Dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu promocyjnego.

Data i godzina widniejąca na Dowodzie zakupu promocyjnego powinna obejmować termin od dnia 07.12.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.

 1. g) Dokument tożsamości

to ważny dokument taki jak dowód osobisty lub paszport Uczestnika Loterii.

 1. h) Strona internetowa Loterii

przygotowania do potrzeb Loterii strona internetowa pod adresem: www.loteria.plantpress.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany Formularz zgłoszeniowy do rejestracji w Loterii.

 1. i) Formularz zgłoszeniowy

zwany dalej Formularzem, dostępny na stronie internetowej Loterii. Formularz zawiera miejsce na wpisanie przez Uczestnika Loterii następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mailowy.

Formularz zawiera również następujące obowiązkowe, uprawniające do udziału w Loterii

zgody i oświadczenia:

 • oświadczenie, że Uczestnik ma ukończone 18 lat lub oświadczenie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody Uczestnika na udział w Loterii,
 • oświadczenie o tym, że Uczestnik nie jest osobą wyłączoną z udziału w Loterii,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Loterii dostępnym na stronie internetowej Loterii.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją Loterii „Hektar z MPS Sad”.

Pod powyższymi zgodami znajduje się data wypełnienia Formularza oraz miejsce na odznaczenie, potwierdzenie prawidłowości wpisanych danych, oświadczeń i zgód.

Na Formularzu znajdują się również pytania loteryjne oraz miejsca na udzielenie odpowiedzi:

– Prowadzę gospodarstwo sadownicze TAK/NIE

– Powierzchnia mojego gospodarstwa sadowniczego w hektarach

– Udział poszczególnych gatunków w moim gospodarstwie sadowniczym:

… ha jabłoń, …ha grusza, ….ha czereśnia, ….ha wiśnia, ….ha śliwa

– Dlaczego właśnie do Twojego gospodarstwa ma trafić Nagroda Główna?

Odpowiedzi na wszystkie pytania loteryjne są obowiązkowe i uprawniają do udziału w Loterii. Brak wpisania wymaganych danych osobowych w Formularzu, brak odpowiedzi na którekolwiek pytanie loteryjne lub brak zgody na obowiązkowe oświadczenia i zgody  uniemożliwia udział w Loterii.

Na Formularzu znajduje się dodatkowe nieobowiązkowe oświadczenie Uczestnika Loterii dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie jego  danych przez Organizatora Loterii do celów marketingowych. Brak wyrażenia  powyższej zgody nie wpływa na udział w Loterii.

Wzór Formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Warunki uczestnictwa w Loterii

 

2.1.   Uczestnik Loterii celem skutecznego udziału w Loterii powinien:

dokonać zakupu dowolnego Produktu promocyjnego w czasie trwania Sprzedaży Produktów Promocyjnych tj. w terminie od dnia 07.12.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.

 1. w przypadku dokonania Zakupu Promocyjnego na Poczcie Polskiej zachować Dowód zakupu potwierdzający ten zakup;
 2. zarejestrować się do Loterii w terminie od 12.2020 r. do dnia 01.04.2021 r.  w następujący sposób:

– uzupełnić Formularz dostępny na stronie internetowej Loterii w szczególności: wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres e-mail;

– potwierdzić wszystkie obowiązkowe oświadczenia i zgody

– dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez Organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA, celem, którego jest eliminacja zautomatyzowanych skryptów zgłaszających uczestnictwo w Loterii tj. dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność zaznaczenia checkboxa).

– odpowiedzieć na wszystkie pytania loteryjne.

2.2. Po wysłaniu kompletnego zgłoszenia rejestracyjnego w Loterii, zawierającego: zaznaczone odpowiednie pola zgody oraz uzupełnione pola: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres e-mail, potwierdzone wszystkie oświadczenia i zgody, odpowiedzi na wszystkie pytania loteryjne Uczestnik otrzymuje informację zwrotną (przesłaną na wskazany przez niego adres e-mailowy) potwierdzającą  rejestrację w Loterii.

2.3. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu Produktu promocyjnego na podstawie odrębnych Dowodów zakupu, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w Loterii, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym Dowodem zakupu Produktu promocyjnego i odrębnym zgłoszeniem do Loterii.

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W przypadku naruszeń warunków Regulaminu Loterii, w szczególności polegających na próbie oszustwa, Organizator ma prawo nie przyznania nagrody w Loterii.

 

 1. Przyznawanie nagród w Loterii

 

Przyznawanie nagród i losowanie nagród w Loterii będzie nadzorować powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja  Nadzoru, zwana dalej Komisją.

3.1. Losowanie Finałowe

Losowanie finałowe zostanie przeprowadzone w sposób ręczny w siedzibie Organizatora Loterii w Krakowie  przy ulicy Juliusza Lea 114a w dniu 15.04.2021 r. spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych Formularzy w Loterii od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.

Wszystkie Formularze loteryjne zostaną wydrukowane i umieszczone w otwartym pojemniku.

Losowania 10 Nagród Finałowych dokona osoba wskazana przez Komisję. Po wylosowaniu każdego zwycięskiego Formularza Komisja sprawdzi jego prawidłowość wypełnienia.  Po zakończeniu losowania Nagród Finałowych Komisja sporządzi Protokół z podaniem wyników losowania.

3.2. Przyznanie Nagrody Głównej w Loterii

W dniu 22.04.2021 r. bezpośrednio losowaniu Nagród Finałowych, Komisja spośród 10 Laureatów Nagród Finałowych wybierze jednego Laureata Nagrody Głównej, Uczestnika, który spośród 10 wylosowanych Finalistów  najbardziej kreatywnie odpowiedział na otwarte pytanie loteryjne tj. „Dlaczego właśnie do Twojego gospodarstwa ma trafić Nagroda Główna?”, dodatkowo prowadzi gospodarstwo sadownicze nastawione na produkcję owoców deserowych, gospodarstwo o powierzchni powyżej 3 hektarów jabłoni.

 

 1. Nagrody w Loterii

 

4.1. Nagrody Finałowe

Nagrodami Finałowymi w Loterii są:

25 kg  nawozu Basacote firmy Compo Expert  –  10  Nagród Finałowych, każda o wartości 406, 35 zł brutto.

Łączna wartość Nagród Finałowych 4 063,50 zł.

4.2. Nagroda Główna

Nagrodą Główna w Loterii to zestaw 3000 drzewek odmiany Gala Dark Ann ze szkółki Jankowski i Syn o łącznej wartości 58 320 zł brutto oraz nagroda finansowa w wysokości 6 480 zł brutto, łączna wartość Nagrody Głównej 64 800 zł brutto.

Łączna ilość wszystkich nagród w Loterii 11 szt., łączna wartość wszystkich nagród w Loterii 68 863, 50 zł brutto.

 

 1. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród w Loterii

 

5.1. Ogłoszenie wyników  

Organizator poinformuje o wynikach przyznania nagród w  terminie do 24.04.2021 r.

na stronie internetowej Loterii poprzez publikację imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania Laureatów. Dodatkowo  w  terminie do 24.04.2021 r. Organizator prześle informacje o wygranych do Laureatów na wskazane przez nich w Formularzach adresy e-mailowe.

Każdy Uczestnik Loterii, który dokonał zakupu Produktów promocyjnych za pośrednictwem Poczty Polskiej jest zobowiązany zachować oryginał Dowodu zakupu promocyjnego w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody.

W przypadku zakupu Produktów promocyjnych bezpośrednio u Organizatora, Uczestnik Loterii nie ma obowiązku zachowania Dowodu Zakupu, gdyż Organizator posiada rejestr zakupów Produktów promocyjnych.

W przypadku wątpliwości co do autentyczności Dowodów zakupów, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności i treści Dowodów zakupów zgłoszonych przez Laureatów do Loterii.

5.2. Organizator ma prawo zażądać od Laureata danej nagrody (pod rygorem utraty prawa do nagrody przez Laureata)  w przypadku zakupu Produktu promocyjnego za pośrednictwem Poczty Polskiej oryginału Dowodu zakupu promocyjnego. Żądanie Organizatora może nastąpić jedyne na piśmie w postaci wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora do danego Laureata na adres e – mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Loterii, nie później niż do dnia 26.04.2021 r. W przypadku takiego żądania Laureat zobowiązany jest do przesłania nie później niż do dnia 05.05.2021 r. (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora) listem poleconym na adres Organizatora oryginału Dowodu zakupu promocyjnego.

5.3. Nagrody Finałowe zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, w terminie do dnia 10.05.2021 r. decyduje data nadania przesyłki kurierskiej.

5.4. Nagroda Główna zostanie wydana w siedzibie Organizatora w terminie do 18.05.2021 r.

5.5. Warunkiem wydania  nagród w Loterii jest podpisanie przez Laureatów Protokołu odbioru Nagrody Finałowej  przekazanego Laureatowi przez Kuriera lub w przypadku Nagrody Głównej przez Protokołu przekazanego przez Organizatora.

W przypadku wysyłki Nagród Finałowych Organizator podejmie dwie próby doręczenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących pod stronie Laureata.

Nagrody Finałowe, które mimo prawidłowego nadania i dostarczenia nie zostaną odebrane w terminie do 18.05.2021 r. przechodzą do dyspozycji Organizatora.

Nagroda Główna nieodebrana  do dnia 18.05.2021 r. pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5.6. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2019, poz. 1387) art. 21.1.6a, przed wydaniem Nagrody Głównej Organizator pobiera przyznaną nagrodę finansową jako zaliczkę na zryczałtowany podatek od nagrody w wysokości 10 % wartości nagrody, a następnie przekazuje tą zaliczkę do właściwego urzędu skarbowego.

5.7. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

5.8. Na żądanie Laureata Loterii, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej Wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 ustawy  z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 

 1. Zapewnienie prawidłowości organizowanej loterii

 

6.1.      Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, w składzie której znajduje się osoba posiadająca Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku i Regulaminu przedmiotowej loterii. Organizator wydał Regulamin działania tej Komisji.

6.2.      Komisja sporządza protokół z losowania Nagrody Głównej z podaniem wyników Loterii.

6.3.      Uczestnik Loterii może na pisemne żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora Loterii.

6.4.      Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.5.      Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

 

 1. Dane osobowe

 

7.1.  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator Loterii Plantpress Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114a, 30-133 Kraków, informuje, że  jest administratorem danych osobowych Uczestników Loterii.

 • Osobą kontaktową wskazaną przez Administratora Danych Osobowych Plantpress sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114a, 30-133 Kraków w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych: adres do korespondencji: rodo@plantpress.pl..

7.2.     Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach:

 

a) przez Administratora danych osobowych w celu związanym z organizacją przedmiotowej Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.).

c) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r).

 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

7.3 Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.

7.4 Uczestnikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.

 

7.6.   Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami) bezpośredniego do administratora danych osobowych, na adres mailowy: rodo@plantpress.pl..lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 7.1 ppkt 1. W takim przypadku administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych sprzeciwem, chyba, że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.7.   Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

7.8.  Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych  innym podmiotom tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Loterii, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym organizatora loterii prawnie i księgowo.

7.9.  Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych do podmiotów świadczących dla niego usługi – Organizatora Loterii, podmiotów świadczących usługi IT oraz podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami,  w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym.

7.10.   Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Loterią, dane osobowe Laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

7.11.  Dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7.12. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

 

8.1.     Reklamacje są zgłaszane na piśmie (listem poleconym) na adres Plantpress Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114a, 30-133 Kraków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: dystrybucja@plantpress.pl z dopiskiem – „Reklamacja loteria „Hektar z MPS Sad”  z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

Reklamacje są zgłaszane w terminie do 25.05.2021 r. decyduje data wpływu.

8.2.      Reklamacje rozpatruje Komisja.

8.3.      Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni, włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku, decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje data nadania wiadomości e-mail.

8.4.      Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

8.5.      Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

9.1.     Przystępując do Loterii Uczestnik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Loterii.

9.2.     Regulamin niniejszej Loterii jest dostępny w terminie od 07.12.2021r. do 04.06.2021r., na stronie internetowej Loterii oraz w siedzibie Organizatora Loterii. Regulamin Loterii na pisemną prośbę Uczestnika Loterii przesłany jest e-mailem na wskazany przez niego adres.

9.3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Laureata nagrody.

9.4.     Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie Loterii oraz we właściwych przepisach prawa.

9.6.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2019 poz.1781).

 

  Organizator

 

Załączniki do niniejszego Regulaminu:

Załączniku nr 1: Wzór Formularza dostępny po adresem https://www.plantpress.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zalacznik-formularz.png