1. Organizator, nazwa, czas trwania loterii, definicje.
  1.1.   Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą P jak Prenumerata (zwanej dalej Loterią) jest Plantpress Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114a, 30-133 Kraków, zwana dalej Organizatorem.

  1.2.  
  Loteria rozpoczyna się w dniu 17.01.2022 r. i trwa do dnia 14.07.2022 r.
  Termin ten obejmuje: możliwość zarejestrowania się w Loterii, losowanie, ogłoszenie wyników losowania, nieprzekraczalny termin wydania nagród, ewentualne reklamacje.Możliwość rejestracji w Loterii trwa od dnia 17.01.2022 r. do dnia 30.04.2022 r.1.3.   Loteria urządzana jest na terenie całej Polski.

  1.4.   Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia 
  DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ w Krakowie oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2020 poz. 2094 ze zmianami). 

  1.5.   Definicje

  1. Uczestnicy Loterii
   Uczestnikami Loterii zwanymi dalej Uczestnikami są czytelnicy – prenumeratorzy: Miesięcznika Praktycznego Sadownictwa SAD lub miesięcznika Warzywa lub dwumiesięcznika Szkółkarstwo lub dwumiesięcznika Truskawka Malina Jagody lub dwumiesięcznika Szklarnie Tunele Osłony,   właściciele gospodarstw ogrodniczych; osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
   –  posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 18 lat;
   –  konsumenci w rozumieniu przepisu art. 22¹ kodeksu cywilnego.
   Uczestnikami Loterii są osoby, które spełniają warunki niniejszego Regulaminu w szczególności spełnią warunki określone w pkt 2.

  2. Osoby wyłączone z udziału w Loterii
   w Loterii nie mogą uczestniczyć: osoby prawne, członkowie Komisji Nadzoru, zarząd i pracownicy Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umów o dzieło i umów zlecenie oraz małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, wnuki, przysposobieni oraz przysposabiający wszystkich wyżej wymienionych osób.
  3. Prenumerata
   zwana dalej Prenumeratą, to zakupiona na 2022 rok prenumerata Miesięcznika Praktycznego Sadownictwa SAD na 12  miesięcy lub 24 miesiące, miesięcznika Warzywa na 12 miesięcy lub 24 miesiące, dwumiesięcznika Szkółkarstwo na 6 lub 12 miesięcy, dwumiesięcznika Truskawka Malina Jagody na 6 lub 12 miesięcy, dwumiesięcznika Szklarnie Tunele Osłony na 6 lub 12 miesięcy. Prenumeraty miesięczników i dwumiesięczników mogą zostać zamówione:
   –   za pośrednictwem Poczty Polskiej;
   –  za pośrednictwem Plantpress Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114a, 30-133 Kraków.W przypadku dokonania zakupu Prenumeraty w ilości będącej wielokrotnością wymaganego minimum, udokumentowanym na jednym Dowodzie zakupu, Uczestnikowi przysługuje odpowiednio większa ilość możliwości zgłoszeń do Loterii.
  4. Dowód zakupu Prenumeraty
   to paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną, lub potwierdzenie zakupu Prenumeraty, które stanową dowód dokonania zakupu w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
   – Dowód zakupu Prenumeraty jest prawdziwy tzn. wystawiony przez Pocztę Polską lub przez  Plantpress Sp. z o.o.
   – Dowód zakupu Prenumeraty nie jest uszkodzony, zniszczony, nieczytelny, tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności Dowód zakupu Prenumeraty  nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Dowodów zakupu.  Na liście zakupów na Dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Prenumeraty.
  5. Dokument tożsamości
   to ważny dokument taki jak dowód osobisty lub paszport Uczestnika Loterii.
  6. Strona internetowa Loterii
   przygotowania do potrzeb Loterii strona internetowa pod adresem: www.loteria.plantpress.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany Formularz zgłoszeniowy do rejestracji w Loterii.
  7. Formularz zgłoszeniowy
   zwany dalej Formularzem, dostępny na stronie internetowej Loterii. Formularz zawiera miejsce na wpisanie przez Uczestnika Loterii następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mailowy.
   Formularz zawiera również następujące obowiązkowe, uprawniające do udziału w Loterii zgody i oświadczenia:

    • oświadczenie, że Uczestnik ma ukończone 18 lat lub oświadczenie,
    • oświadczenie o wyrażeniu zgody Uczestnika na udział w Loterii,
    • oświadczenie o tym, że Uczestnik nie jest osobą wyłączoną z udziału w Loterii,
    • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Loterii dostępnym na stronie internetowej Loterii.
    • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją Loterii P jak Prenumerata.
     Pod powyższymi zgodami znajduje się data wypełnienia Formularza oraz miejsce na odznaczenie, potwierdzenie prawidłowości wpisanych danych, oświadczeń i zgód.

   Na Formularzu znajdują się również pytania loteryjne oraz miejsca na udzielenie odpowiedzi:
   – Prowadzę gospodarstwo ogrodnicze TAK/NIE
   – Jaki typ gospodarstwa ogrodniczego prowadzę: sadownicze; warzywnicze; szkółkarskie; produkcja roślin ozdobnych; jagodowe
   – powierzchnia gospodarstwa w hektarach:

   Odpowiedzi na wszystkie pytania loteryjne są obowiązkowe i uprawniają do udziału w Loterii. Brak wpisania wymaganych danych osobowych w Formularzu, brak odpowiedzi na którekolwiek pytanie loteryjne lub brak zgody na obowiązkowe oświadczenia i zgody  uniemożliwia udział w Loterii.

   Na Formularzu znajduje się dodatkowe nieobowiązkowe oświadczenie Uczestnika Loterii dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie jego  danych przez Organizatora Loterii do celów marketingowych. Brak wyrażenia  powyższej zgody nie wpływa na udział w Loterii.

   Wzór Formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Warunki uczestnictwa w Loterii
  2.1.   Uczestnik Loterii celem skutecznego udziału w Loterii powinien:
  zarejestrować się w  Loterii w terminie od dnia 17.01.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. w następujący sposób:– uzupełnić Formularz dostępny na stronie internetowej Loterii w szczególności: wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres e-mail;

  –  potwierdzić wszystkie obowiązkowe oświadczenia i zgody

  –  dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez Organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA, celem, którego jest eliminacja zautomatyzowanych skryptów zgłaszających uczestnictwo w Loterii tj. dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność zaznaczenia checkboxa).

  –   w przypadku dokonania Prenumeraty na Poczcie Polskiej zachować Dowód
  zakupu potwierdzający ten zakup;

  –    odpowiedzieć na wszystkie pytania loteryjne.
  2.2. Po wysłaniu kompletnego zgłoszenia rejestracyjnego w Loterii, zawierającego: zaznaczone odpowiednie pola zgody oraz uzupełnione pola: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres e-mail, potwierdzone wszystkie oświadczenia i zgody, odpowiedzi na wszystkie pytania loteryjne Uczestnik otrzymuje informację zwrotną (przesłaną na wskazany przez niego adres e-mailowy) potwierdzającą  rejestrację w Loterii.

  2.3. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu Prenumeraty na podstawie odrębnych Dowodów zakupu, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w Loterii, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym Dowodem zakupu Prenumeraty i odrębnym zgłoszeniem do Loterii.

  2.4. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W przypadku naruszeń warunków Regulaminu Loterii, w szczególności polegających na próbie oszustwa, Organizator ma prawo nie przyznania nagrody w Loterii.

 3. Przyznawanie nagród w Loterii
  Przyznawanie nagród i losowanie nagród w Loterii będzie nadzorować powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja  Nadzoru, zwana dalej Komisją.

  3.1. Losowanie Finałowe
  Losowanie finałowe zostanie przeprowadzone w sposób ręczny w siedzibie Organizatora Loterii w Krakowie  przy ulicy Juliusza Lea 114a w dniu 05.05.2022 r. spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych Formularzy w Loterii od dnia 17.01.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. Wszystkie Formularze loteryjne zostaną wydrukowane i umieszczone w otwartym pojemniku. Losowania  Nagród dokona osoba wskazana przez Komisję. Po wylosowaniu każdego zwycięskiego Formularza Komisja sprawdzi jego prawidłowość wypełnienia.  Po zakończeniu losowania Nagród  Komisja sporządzi Protokół z podaniem wyników losowania.
 4. Nagrody w Loterii

  4.1. Nagroda Główna
  Nagrodą Główną w Loterii jest:
  Pojazd Kubota RTV X1110 – 1 szt.  o wartości 86 100 zł brutto oraz nagroda finansowa w wysokości 9 567 zł brutto na pokrycie podatku dochodowego. Łączna wartość Nagrody Głównej to 95 667 zł brutto

  4.2. Nagrody Dodatkowe
  Nagrodami Dodatkowymi w Loterii jest:
  – 5 zestawów nawozów Agrarius o wartości 1 200 zł brutto każdy zestaw: w skład jednego zestawu wchodzą:

  • Nanogro aqua 250 ml
  • Naturalny Plon XM 5l
  • Lignohumat super 1 kg
  • Bi azot 1 kg
  • Bi fosfor 1 kg
  • Bi protect 1 kg
  • Calory 5l

  – 3 zestawy Seactiv Vital Timac o wartości 1 511,80 zł brutto jeden zestaw: w skład jednego zestawu wchodzą:

  • 20 litrów Seactiv Vital.

  – 10 zestawów Bitów Torx 3/8 o wartości 178,35 zł brutto każdy zestaw.
  – 10 zestawów narzędzi wielofunkcyjnych Topex o wartości 68,88 zł brutto każdy zestaw.

 5. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród w Loterii5.1. Ogłoszenie wyników
  Organizator poinformuje o wynikach przyznania nagród w  terminie do 16.05.2022 r. na stronie internetowej Loterii poprzez publikację imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania Laureatów. Dodatkowo  w terminie do 16.05.2022 r. Organizator prześle informacje o wygranych do Laureatów na wskazane przez nich w Formularzach  adresy e-mailowe.

  Każdy Uczestnik Loterii, który dokonał zakupu Produktów promocyjnych za pośrednictwem Poczty Polskiej jest zobowiązany zachować oryginał Dowodu zakupu Prenumeraty w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody.
  W przypadku zakupu Prenumeraty bezpośrednio u Organizatora, Uczestnik Loterii nie ma obowiązku zachowania Dowodu Zakupu, gdyż Organizator posiada rejestr zakupów Prenumeraty.W przypadku wątpliwości co do autentyczności Dowodów zakupów, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności i treści Dowodów zakupów zgłoszonych przez Laureatów do Loterii.

  5.2. Organizator ma prawo zażądać od Laureata danej nagrody (pod rygorem utraty prawa do nagrody przez Laureata)  w przypadku zakupu Prenumeraty za pośrednictwem Poczty Polskiej oryginału Dowodu zakupu Prenumeraty. Żądanie Organizatora może nastąpić jedyne na piśmie w postaci wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora do danego Laureata na adres e – mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Loterii, nie później niż do dnia 16.05.2022 r. W przypadku takiego żądania Laureat zobowiązany jest do przesłania nie później niż do dnia 30.05.2022 r. (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora) listem poleconym na adres Organizatora oryginału Dowodu zakupu Prenumeraty.

  5.3. Nagrody Dodatkowe zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, w terminie do dnia 06.06.2022 r. decyduje data nadania przesyłki kurierskiej.

  5.4. Nagroda Główna zostanie wydana w siedzibie Organizatora w terminie do 10.06.2022 r.5.5. Warunkiem wydania  nagród w Loterii jest podpisanie przez Laureatów Protokołu odbioru Nagród Dodatkowych  przekazanego Laureatowi przez Kuriera lub w przypadku Nagrody Głównej przez Protokołu przekazanego przez Organizatora.W przypadku wysyłki Nagród Dodatkowych Organizator podejmie dwie próby doręczenia.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących pod stronie Laureata.Nagrody Dodatkowe, które mimo prawidłowego nadania i dostarczenia nie zostaną odebrane w terminie do 17.06.2022 r. przechodzą do dyspozycji Organizatora.Nagroda Główna nieodebrana  do dnia 10.06.2022 r. pozostaje do dyspozycji Organizatora.5.6. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2020 poz.1426 ze zmianami) art. 21.1.6a, przed wydaniem Nagrody Głównej Organizator pobiera przyznaną nagrodę finansową jako zaliczkę na zryczałtowany podatek od nagrody w wysokości 10 % wartości nagrody, a następnie przekazuje tą zaliczkę do właściwego urzędu skarbowego.

  5.7. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

  5.8. Na żądanie Laureata Loterii, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej. Wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 ustawy  z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 6. Zapewnienie prawidłowości organizowanej loterii
  6.1. Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, w składzie której znajduje się osoba posiadająca Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku i Regulaminu przedmiotowej loterii. Organizator wydał Regulamin działania tej Komisji.

  6.2. Komisja sporządza protokół z losowania Nagrody Głównej z podaniem wyników Loterii.

  6.3. Uczestnik Loterii może na pisemne żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora Loterii.

  6.4. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

  6.5. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
 7. Dane osobowe
  7.1.  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator Loterii Plantpress Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114a, 30-133 Kraków, informuje, że  jest administratorem danych osobowych Uczestników Loterii.

  1) Osobą kontaktową wskazaną przez Administratora Danych Osobowych Plantpress sp. z o.o. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych: adres do korespondencji: rodo@plantpress.pl, Plantpress Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114a, 30-133 Kraków7.2.     Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach:

  a) przez Administratora danych osobowych w celu związanym z organizacją przedmiotowej Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

  b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

  c) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r).

  Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

  7.3 Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.

  7.4 Uczestnikowi przysługuje:

  • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
  • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.

  7.6. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami) bezpośredniego do administratora danych osobowych, na adres mailowy: rodo@plantpress.pl lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 7.1 ppkt 1. W takim przypadku administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych sprzeciwem, chyba, że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  7.7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

  7.8. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych innym podmiotom tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Loterii, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym organizatora loterii prawnie i księgowo.

  7.9. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych do podmiotów świadczących dla niego usługi – Organizatora Loterii, podmiotów świadczących usługi IT oraz podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym.

  7.10. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Loterią, dane osobowe Laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

  7.11. Dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  7.12. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

 8. Postępowanie reklamacyjne
  8.1.Reklamacje są zgłaszane na piśmie (listem poleconym) na adres Plantpress Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114a, 30-133 Kraków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: dystrybucja@plantpress.pl z dopiskiem – „Reklamacja loteria „P jak Prenumerata”  z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania.  W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
  Reklamacje są zgłaszane w terminie do 30.06.2022 r. decyduje data wpływu.

  8.2. Reklamacje rozpatruje Komisja

  8.3. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni, włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku, decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje data nadania wiadomości e-mail.
  8.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
  8.5. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 9. Postanowienia końcowe
  9.1.     Przystępując do Loterii Uczestnik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Loterii.
  9.2.     Regulamin niniejszej Loterii jest dostępny w terminie od 17.01.2022r. do 14.07.2022 r.,na stronie internetowej Loterii oraz w siedzibie Organizatora Loterii. Regulamin Loterii na pisemną prośbę Uczestnika Loterii przesłany jest e-mailem na wskazany przez niego adres.
  9.3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Laureata nagrody.
  9.4.     Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie Loterii oraz we właściwych przepisach prawa.
  9.6.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2019 poz.1781). 

  Organizator