REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W CZASOPISMACH WYDAWNICTWA PLANTPRESS SP. Z O.O.

 1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu użyte w nim sformułowanie „reklama” odnosi się również do ogłoszeń oraz wszelkich innych zamieszczanych w czasopismach form promocji.
 2. Podstawą do zamieszczenia reklamy jest zlecenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Zleceniodawcy lub pisemna bądź ustna umowa kupiecka, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, termin druku. Warunki płatności oraz cenę i wysokość rabatów określa Wydawca zgodnie z obowiązującym cennikiem ogłoszeń lub potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji.
 3. W przypadku zawarcia ze Zleceniodawcą umowy na publikację reklam w pierwszej kolejności mają zastosowanie postanowienia tejże umowy. W punktach nieuregulowanych umową obowiązuje niniejszy Regulamin.
 4. Zlecenia powinny zawierać informację, czy Zleceniodawca jest płatnikiem VAT oraz, w przypadku rozpoczynania współpracy, dokument stanowiący podstawę prawną działania Zleceniodawcy, np. kopia aktualnego odpisu KRS, zezwolenie na działalność gospodarczą.
 5. Ceny reklam wraz ze wszystkimi rabatami ustalane są zgodnie z aktualnym cennikiem.
 6. O zmianie cennika reklam Wydawca powiadomi Zleceniodawcę co najmniej 1 miesiąc przed jego wprowadzeniem. Aktualne cenniki są dostępne na stronach internetowych www.plantpress.pl w dziale „reklama” oraz w wydawnictwie.
 7. W przypadku zmiany cennika w trakcie trwania długoterminowego zlecenia, nowe ceny obowiązują od daty ich wprowadzenia, przy czym na wszystkie reklamy i ogłoszenia opłacone przez Zleceniodawcę na miesiąc przed datą wprowadzenia tych zmian obowiązują stare ceny.
 8. Wszelkie materiały tekstowe, niebędące materiałami redakcyjnymi, są traktowane jako artykuły reklamowe i sygnowane: „ogłoszenie”, „promocja” lub „reklama”. W przypadku ogłoszeń tekstowych materiały muszą być dostarczone w postaci elektronicznej.
 9. Zamówienia na publikację reklam muszą być składane nie później niż do „Terminu Zlecania Reklam” (TZR), jaki obowiązuje dla danego tytułu, a który jest integralną częścią cennika. W razie późniejszego złożenia zamówienia niż TZR nie gwarantujemy umieszczenia reklamy w wybranym miejscu czasopisma.
 10. Wycofanie zlecenia może nastąpić w terminie nie późniejszym niż przewiduje TZR. Wycofanie zlecenia po tym terminie upoważnia Wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy równowartością 100% uzgodnionej wartości reklamy.
 11.  Materiały do druku (pliki w wersji elektronicznej oraz obowiązkowo proof stanowiący podstawę kolorystyczną do druku reklam) powinny być dostarczone nie później niż w „Terminie Dostarczania Reklam” (TDR). Przekroczenie tego terminu może skutkować nieopublikowaniem reklamy lub przesunięciem jej do następnego wydania.
 12. Koszt przygotowania materiałów reklamowych do druku spoczywa na Zleceniodawcy.
 13. W przypadku zleceń długoterminowych, w razie niedostarczenia nowych materiałów w terminie określonym w pkt. 11, Wydawca ma prawo do zamieszczania reklamy z ostatniego numeru.
 14. Wydawca ma prawo do odmowy przyjęcia materiałów nienadających się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nieodpowiednich parametrów technicznych. Parametry techniczne dostarczanych reklam stanowią integralną część cennika. Dostępne są także na stronie www.plantpress.pl w dziale „reklama” lub u Wydawcy.
 15. Opublikowanie materiałów niespełniających wymogów technicznych Wydawnictwa może nastąpić wyłącznie na prośbę i ryzyko Zleceniodawcy, na podstawie jego odrębnego, pisemnego oświadczenia. Wydawnictwo nie ponosi w tym wypadku odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości publikowanych reklam. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zamieszczenia przy takiej reklamie informacji o treści: „Druk reklamy w takiej formie na prośbę i wyłączną odpowiedzialność ogłoszeniodawcy”.
 16. Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Zleceniodawcy, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu.
 17. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo pobierania opłat za wykonywanie materiałów poligraficznych wg cennika lub indywidualnych ustaleń.
 18. Życzenia odnośnie umiejscowienia reklam (przy określonym temacie redakcyjnym) mogą być spełnione tylko w przypadku terminowego zlecenia i w miarę możliwości technicznych.
 19. Reklamy bez zgody Zleceniodawcy mogą być przenoszone z części ogłoszeniowej danego czasopisma do części redakcyjnej, przy czym cena takiej reklamy pozostaje bez zmian.
 20. Za ogłoszenie przyjęte po TZR oraz za ekspresowe przygotowanie materiałów poligraficznych może być pobierana opłata dodatkowa do wysokości 30% wartości ogłoszenia z zastrzeżeniem zapisu pkt 11.
 21. Wydawca ma prawo, bez szczegółowego uzasadnienia, odmówić zamieszczenia reklamy stanowiącej konkurencję dla działalności prowadzonej przez Wydawnictwo lub podmioty z nim powiązane, naruszającej przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub nieodpowiadającej wymogom technicznym wydawnictwa lub profilowi czasopisma.
 22. Maksymalne odszkodowanie w przypadku uzasadnionej i przyjętej reklamacji to powtórny druk danej reklamy w najbliższym możliwym technicznie numerze danego czasopisma.
 23. Reklamacje dotyczące reklam przyjmowane są wyłącznie pisemnie w terminie 30 dni od daty ukazania się reklamy.
 24. Zleceniodawca oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich, właściwe licencje do dostarczonych materiałów i przejmuje wszelką odpowiedzialność za opublikowanie ich w zamówionej postaci. Zleceniodawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść i jakość zamieszczonych reklam względem osób trzecich, a także pokrywa koszty związane z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa wskutek treści lub wydrukowania lub innego wykorzystania reklamy zostały naruszone. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za zgodność reklamy z postanowieniami ustawy Prawo Prasowe, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawnych.
 25. Wydawca nie odpowiada za wady jakościowe druku zamówionej reklamy ujawnione w poszczególnych egzemplarzach czasopisma i nie przekraczającej 5% całego nakładu.
 26. Wydawca nie odpowiada za opóźnienie publikacji lub wady druku spowodowane niewłaściwą treścią lub jakością materiałów reklamowych.
 27. Płatności za wykonanie zlecenia dokonywane są w formie przelewów na konto: Plantpress Sp. z o.o. PEKAO SA 72124047221111000048572587 lub inne wskazane na fakturze.
 28. Faktury wystawiane są po ukazaniu się ogłoszenia. Ustaloną kwotę należy wpłacić nie później niż 14 dni od daty wystawienia faktury lub w terminie ustalonym w potwierdzeniu zlecenia.
 29. W przypadku opóźnienia płatności Zleceniodawca może zostać obciążony odsetkami za każdy dzień zwłoki. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania druku wcześniej zamówionych reklam oraz nieprzyjęcia kolejnego zlecenia, jeżeli poprzednie faktury nie zostały zapłacone.
 30. Zamówienie reklamy oznacza akceptację powyższych warunków sprzedaży.
 31. Istnieje możliwość różnorodnych form reklamy oraz insertingu – zamieszczenie wkładki reklamowej wymaga przedłożenia wzoru i jego akceptacji przez Wydawcę.
 32. W sprawach spornych nieujętych w powyższych zasadach obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 33. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy do miejsca siedziby Wydawcy.