Regulamin Sklepu Internetowego www.plantpress.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.plantpress.pl

Sklep internetowy www.plantpress.pl jest prowadzony przez: PLANTPRESS SP. Z O.O., ul. Królowej Jadwigi 262A, 30-218 Kraków (adres korespondencyjny: PLANTPRESS SP. Z O.O, ul. Łanowa 10, 30-725 Kraków), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia W Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000163819, REGON: 350016240, NIP: 6770024531, o kapitale zakładowym w wysokości: 75 000,00 zł (dalej: „Spółka”).

 1. Definicje:
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która złożyła zamówienie w Sklepie Internetowym.
  • Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Spółkę za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.plantpress.pl oferujący do sprzedaży czasopisma branżowe oraz produkty powiązane.
  • Zamówienie – złożone przez Klienta zamówienie w Sklepie internetowym za pośrednictwem zakładki Koszyk lub poczty e-mail.
  • Koszyk – zakładka w Sklepie internetowym, w której widoczne są produkty wybrane przez Klienta w celu zakupu, pozwalająca ustalić i modyfikować dane Zamówienia takie jak ilość produktów, adres i sposób dostawy oraz formę płatności. Koszyk zawiera informacje o głównych cechach Zamówienia, łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkiem i kosztami dostawy.
  • Potwierdzenie – wiadomość e-mail przesłana po złożeniu Zamówienia przez Klienta na adres e-mail podany przez Klienta zawierająca dane Zamówienia, łączną kwotę do zapłaty oraz niniejszy Regulamin.
 2. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy regulamin określa zasady: korzystania ze Sklepu internetowego, składania Zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  • Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klienta wymaga posiadania urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywnego konta e-mail.
  • Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Sklepu internetowego w tym ingerowania w stronę internetową Sklepu internetowego, przesyłania treści naruszających prawo w szczególności przesyłania niezamówionej informacji handlowej (spam).
  • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane okolicznościami od Spółki niezależnymi (siła wyższa) w tym bezprawnym działaniem osób trzecich, lub związanych z korzystaniem przez Klienta z niewłaściwego urządzenia końcowego (niezgodnego z systemem Sklepu internetowego).
  • Złożenie Zamówienia wymaga podania danych osobowych Klienta (imię, nazwisko, adres, numer telefonu Klienta oraz adres e-mail), rejestracji w Sklepie internetowym lub skorzystania z poczty e-mail.
  • Dane osobowe Klienta wykorzystywane są w celu zawarcia umowy i realizacji Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
  • Klient wyraża zgodę/nie wyraża zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
  • Klient wyraża zgodę/nie wyraża zgody na otrzymywanie newslettera www.plantpress.pl.
 3. Zamówienia
  • W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje rejestracji w Sklepie internetowym lub składa Zamówienie za pośrednictwem poczty e-mail.
  • W celu dokonania Rejestracji przez Klienta, Klient wybiera przycisk „Rejestracja” znajdujący się na stronie Sklepu internetowego www.plantpress.pl/moje-konto/ a następnie przechodzi do wypełnienia formularza rejestracyjnego uzupełniając wskazane pola. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać wpisać hasło logowania i swój adres e-mail. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wpisane przez Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta danych logowania osobom trzecim.
  • Po dokonaniu Rejestracji Klient może zalogować się na swoje konto, wybrać odpowiedni produkt naciskając przycisk „Do Koszyka”. Po wybraniu produktów Klient wybiera opcję dostawy oraz sposób zapłaty. W celu potwierdzenia Zamówienia Klient wybiera opcję „Kupuję i płacę”.
  • Po wybraniu opcji “Kupuję i płacę” Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego Zamówienia na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
  • Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez adres e-mail dystrybucja@plantpress.pl. Składając Zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail Klient zobowiązany jest podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu Klienta oraz adres e-mail) oraz wskazać Zamówione produkty posługując się oznaczeniami znajdującymi się na stronie Sklepu internetowego. Brak podania wszystkich niezbędnych danych lub podanie ich w sposób budzący wątpliwości powoduje brak realizacji Zamówienia.
  • Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  • Klient może zamówić tylko te produkty, które są dostępne w asortymencie Sklepu internetowego.
  • W przypadku wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży lub ich braku w asortymencie Zamówienie zostaje anulowane a wpłacone przez Klienta środki pieniężne zwrócone za pośrednictwem konta bankowego. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w asortymencie.
  • Ceny produktów podane na Stronie internetowej są cenami brutto.
 4. Termin realizacji Zamówienia
  • Termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od wyboru opcji dostawy przez Klienta. W przypadku wyboru dostawy: Poczta Polska termin dostawy wynosi 7 dni roboczych, firma kurierska 3 dni robocze. W przypadku Zamówień przekraczających 10 egz. produktu Spółka zastrzega sobie prawo wskazania dłuższego terminu realizacji Zamówienia.
  • Zamówione produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub w wiadomości e-mail.
  • Klient, po otrzymaniu przesyłki, jest zobowiązany do sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń przesyłki, które mogą wystąpić w czasie transportu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń Klient zobowiązany jest spisać protokół reklamacyjny podpisany przez osobę doręczającą.
  • Koszty przesyłki określa Cennik znajdujący się na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 5. Płatności:
  • Płatności za Zamówione produkty Klient może dokonywać w następujący sposób:
   • za pobraniem dokonując płatności za pośrednictwem upoważnionego doręczyciela;
   • przelewem bankowym poprzez zapłatę ceny Zamówienia na konto bankowe Spółki podane w potwierdzeniu przesłanym na adres e-mail Klienta po złożeniu Zamówienia.
 1. Zwroty i reklamacje
  • W przypadku otrzymania uszkodzonego produktu Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji na adres dystrybucja@plantpress.pl. Wraz ze zgłoszeniem Klient prześle uszkodzony produkt i protokół reklamacyjny zgodnie z ust. 4.3. Regulaminu.
  • Spółka udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
  • Koszty zwrotu uszkodzonego produktu ponosi Klient.
  • W przypadku Zamówienia produktów innych niż prenumerata Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 10 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
  • W przypadku Zamówienia prenumeraty Klient ma prawo odstąpić od umowy na warunkach określonych w Pouczeniu. Pouczenie o prawie o odstąpieniu od umowy wraz z formularzem odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Postanowienia końcowe
  • Językiem właściwym dla umów zawieranych ze Spółką jest język polski.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawach konsumenta.
  • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.
  • Treść Regulaminu może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.
  • Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. W przypadku dokonania zmiany Spółka zobowiązana jest poinformować Klienta o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Spółka poinformuje Klienta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu – w zależności od wyboru Spółki. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowie on umowy w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
  • W przypadku Klienta będącego Konsumentem zmiana Regulaminu w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), wiąże Klienta jeżeli Klient w terminie 30 dni wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
  • Nieistotne zmiany Regulaminu, które pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie są zmianami w rozumieniu ustępów powyżej. Nieistotne zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią także podstawy do wypowiedzenia Umowy przez Klienta.
  • W sprawach dotyczących Zamówień i reklamacji Klient może kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail Spółki: dystrybucja@plantpress.pl.

ZAŁĄCZNIK 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.